ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Από την ίδρυση της, η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στους τομείς του αστικού, εταιρικού και εμπορικού δικαίου, παρέχοντας υπηρεσίες τόσο συμβουλευτικής φύσης, όσο και δικαστηριακής πρακτικής. Εξειδικευόμαστε στο ασφαλιστικό και στο εμπορικό δίκαιο και παρέχουμε υπηρεσίες, ενώπιον των πολιτικών, διοικητικών και διαιτητικών δικαστηρίων στους παρακάτω τομείς.

Η εταιρεία μας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο του κλάδου του ασφαλιστικού δικαίου και έχει χειριστεί μεγάλο αριθμό υποθέσεων μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλισμένων, αλλά και μεταξύ ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων με ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό αντικείμενο. Χειριζόμαστε ένα ευρύ πεδίο υποθέσεων, όπως διαφορές που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη, υποθέσεις επαγγελματικής ευθύνης και ευθύνης από προϊόντα, καθώς και υποθέσεις περιουσιακών ζημιών, προσφέροντας μια πρακτική προσέγγιση, που συνδυάζει την εξαιρετική δικαστηριακή εμπειρία μας με την εμπεριστατωμένη μελέτη των περιστατικών κάθε περίπτωσης.

Παρέχουμε συμβουλές σε όλους τους τομείς που αφορούν στο νομικό πλαίσιο δραστηριότητας των ασφαλιστικών εταιρειών και των διαμεσολαβητών, σε ένα ευρύ πεδίο ασφαλιστικών, επιχειρηματικών και νομικών ζητημάτων, όπως η εταιρική δομή των ασφαλιστικών εταιρειών, η παροχή κρατικής άδειας για την λειτουργία τους, η αναδιοργάνωση τους, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές τους, η ρύθμιση των ζητημάτων των ασφαλιστικών μεσολαβητών, η κανονιστική συμμόρφωση τους, καθώς και οι έρευνες και έλεγχοι επ’ αυτών.

Εξειδικευόμαστε στο δίκαιο μεταφορών, σε επίπεδο τόσο συμβουλευτικών υπηρεσιών, όσο και δικαστηριακής πρακτικής, με μακρά εμπειρία σε ζητήματα θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών, θαλάσσιας ασφάλισης και αντασφάλισης (φορτηγά πλοία, σκάφη, P&I), αξιώσεων αναφορικά με φορτία (απολεσθέντα και ζημιωθέντα εμπορεύματα, ζημίες από καθυστέρηση) και ζητήματα σύγκρουσης πλοίων. Εκπροσωπούμε εταιρείες που εμπλέκονται στον κλάδο των μεταφορών, όπως ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, εθνικούς και αλλοδαπούς πλοιοκτήτες και ναυλομεσίτες, έχοντας χειριστεί, με επιτυχία, υποθέσεις μεγάλου οικονομικού αντικειμένου.

Η ομάδα μας προσφέρει αποτελεσματικές νομικές συμβουλές στο πεδίο του αεροπορικού δικαίου και χειρίζεται υποθέσεις εμπορικών εταιρειών και επιβατών, καθώς και υποθέσεις ευθύνης υποδομών. Παρέχουμε νομικές συμβουλές για πλήθος νομικών ζητημάτων σε αεροπορικές εταιρείες, σε πρόσωπα στα οποία αυτές παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στους ασφαλιστές τους, όπως υποθέσεις θανάτου/σωματικών βλαβών/ υλικών ζημιών τρίτων, αξιώσεις που αφορούν φορτία ή καθυστερημένη μεταφορά ή άρνηση επιβίβασης, ενώ έχουμε χειριστεί υποθέσεις σοβαρών και πολύνεκρων αεροπορικών ατυχημάτων.

Ο ιδρυτής της εταιρείας μας, Νίκος Παπαχρονόπουλος, εξειδικεύεται στο αεροπορικό δίκαιο, εδώ και πολλά χρόνια, ενώ η διδακτορική διατριβή του με τίτλο «Η αστική ευθύνη του διεθνούς αεροπορικού μεταφορέα πραγμάτων κατά το σύστημα της Βαρσοβίας», αφορά στον τομέα αυτό.

Παρέχουμε συμβουλές τόσο σε ασφαλιστικές εταιρείες και ιατρούς για την αντίκρουση αξιώσεων αστικής ευθύνης, όσο και σε ασθενείς που υπέστησαν σωματική βλάβη ή στους κληρονόμους τους, σε περίπτωση θανάτου, εξαιτίας ιατρικής αμέλειας ή ελαττωματικών ιατρικών μηχανημάτων. Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων, όπως αυτών που αφορούν σε χειρουργικά σφάλματα, σε μη διάγνωση ή λανθασμένη διάγνωση, σε λάθη κατά τη νοσηλεία, συμπεριλαμβανομένων των προδικαστικών διακανονισμών, της προετοιμασίας της δίκης και του συντονισμού των πραγματογνωμόνων, της εκδίκασης υποθέσεων επαγγελματικής ευθύνης και ιατρικής αμέλειας.

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών οικογενειακού δικαίου, τόσο δικαστικώς, όσο και εξωδίκως. Συμβουλεύουμε και εκπροσωπούμε πελάτες σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των προγαμιαίων συμβουλών, του σχεδιασμού και διαπραγμάτευσης ή/και δικαστικής διαμάχης διαζυγίου, διατροφής μεταξύ συζύγων ή αξιώσεων συμμετοχής σε αποκτήματα, καθώς και σε ζητήματα που σχετίζονται με τα παιδιά, όπως η επιμέλεια, η διατροφή και η επικοινωνία.

Η ομάδα μας χειρίζεται νομικές υποθέσεις ακινήτων, τόσο για ιδιωτική, όσο και για εμπορική χρήση. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη διαπραγμάτευση, την προετοιμασία και τον έλεγχο των εγγράφων που σχετίζονται με τις συμφωνίες πώλησης, τον έλεγχο εμπράγματων βαρών και τίτλων, καθώς και των λοιπών εγγράφων των σχετικών συναλλαγών. Επίσης, παρέχουμε συμβουλές σε εταιρείες σε κάθε πεδίο του δικαίου ακινήτων, τόσο δικαστικώς, όσο και εξωδίκως.

Παρέχουμε υπηρεσίες σχετικά με ένα ευρύ φάσμα εμπορικών συναλλαγών. Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας κατά την προετοιμασία, διαπραγμάτευση, ανάλυση και ερμηνεία των εμπορικών συμβάσεων, εκπροσωπώντας τους στο πλαίσιο συναλλαγών με άλλα μέρη, όπως επί αγοράς ή/και πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, μίσθωσης πραγμάτων ή/και ακινήτων ή πρόσληψης προσωπικού.

Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία σε σύνθετες υποθέσεις εργατικού δικαίου. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την παροχή νομικών συμβουλών σε ασφαλιστικές εταιρείες και εργοδότες για υποθέσεις κανονιστικών παραβιάσεων και αξιώσεων, ενώ διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία δικαστηριακής πρακτικής σε θέματα όπως η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η παραβίαση εμπορικού απορρήτου/αθέμιτου ανταγωνισμού και η παραβίαση της υποχρέωσης πίστης.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται η παροχή συμβουλών, η διαπραγμάτευση και η προετοιμασία νομικών εγγράφων για κάθε είδους εταιρικές συναλλαγές. Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία από τη συνεργασία μας με ασφαλιστικές εταιρείες και μεσολαβητές, εταιρείες ακινήτων και επενδυτές. Παρέχουμε αποτελεσματικές νομικές συμβουλές για ευρύ πεδίο ζητημάτων, όπως είναι οι σύνθετες εμπορικές συναλλαγές και συμφωνίες, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι συμβουλές για ζητήματα προσωπικού και η κανονιστική συμμόρφωση εταιρειών.